:   


گزارش های تحلیلی

تایرا

۱۳۹۵-۱۲-۰۹

V.I.P

تصویر

بانکی ها

۱۳۹۵-۱۲-۰۹

V.I.P

تصویر

تحلیل تکنیکال قباهنر

۱۳۹۵-۱۲-۰۹

V.I.P

تصویر


مطالب آموزشی

ضریب بتا

عمومی

تصویر

نسبت P/E

عمومی

تصویر

بزرگترین اشتباهی ...

تحلیل بورس

عمومی

تصویر

در راستاي تحولات عمده اقتصادي و اجتماعي كشور در ساليان اخير و نظر به ارتباطات گسترده و متنوع اقتصاد ملي با اقتصاد بين الملل و بازارهاي جهاني كه از طريق بازار نفت شدت يافته است ...

طلانفت


نقره

 

تصویر

پتروشیمی فجر

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
V.I.P

تصویر

گروه روی

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
VIP

تصویر

حسینا

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
V.I.P

تصویر

حفاری

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
VIP

تصویر

ومعادن

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
VIP

تصویر

خودرو

۱۳۹۵-۱۲-۰۹
VIP

تصویر

گروه پتروشیمی

۱۳۹۵-۱۲-۰۷
VIP

تصویر

فملی

۱۳۹۵-۱۲-۰۱
VIP

در...

تصویر

کچاد

۱۳۹۵-۱۱-۳۰
V.I.P

تصویر

شپاس

۱۳۹۵-۱۱-۳۰
VIP

تصویر

باما

۱۳۹۵-۱۱-۲۷
V.I.P

تصویر

پاکسان

۱۳۹۵-۱۱-۲۷
V.I.P

تصویر

کرازی

۱۳۹۵-۱۱-۲۷
VIP

تصویر

بکام

۱۳۹۵-۱۱-۲۶
V.I.P

تصویر

سرمایه گذاری ها

۱۳۹۵-۱۱-۲۶
V.I.P

تصویر

سیمانی ها

۱۳۹۵-۱۱-۲۶
VIP

تصویر

بانکی ها

۱۳۹۵-۱۱-۲۶
VIP

تصویر

بارز و پکوپر

۱۳۹۵-۱۱-۲۶
VIP